Politieke Partijen Carolien van der plas reflecteert op de verkiezing. 5/4/2023 ­čÄĄ (Subtitles


Tweede Kamer stemt in met wijziging Wet financiering politieke partijen Nieuwssite BZK

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer een planningsbrief voor de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp). Kamerbrief over planning over wetsvoorstel Wet op de politieke partijen


Politieke partijen Omroep NOOS

Op 25 januari 2019 heeft het kabinet in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen aangekondigd te gaan werken aan een Wet op de politieke partijen (Wpp). Daarin zal ook uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Remkes over politieke partijen.


Wet op de politieke partijen? WetOpDePolitiekePartijen.nl

In het kort. Deze consultatieronde is bedoeld om reactie te vragen op de nieuw toegevoegde elementen in de memorie van toelichting, namelijk: Daarnaast is een bepaling toegevoegd ten aanzien van het opschorten van overheidssubsidie indien een politieke partij strafrechtelijk wordt veroordeeld. De nieuwe passages zijn geel gearceerd.


Politieke Partijen Carolien van der plas reflecteert op de verkiezing. 5/4/2023 ­čÄĄ (Subtitles

Artikel 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. politieke partij: vereniging die met haar conform artikel G 1 of Q 6 van de Kieswet geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst heeft deelgenomen aan de laatstgehouden.


Republiek in de politiek

Regels hiervoor zijn gebundeld in de Wet op de politieke partijen, die nu voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. In het voorstel is onder meer geregeld dat er ÔéČ 25 miljoen subsidie komt voor politieke partijen in gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast staat in dit wetsvoorstel dat politieke partijen openheid moeten.


Tweede consultatieronde Wet politieke partijen

Voor het toezicht op de naleving van de wet wordt een nieuwe autoriteit opgericht, de Autoriteit Wet op de politieke partijen. Die moet ook de overheidssubsidies aan partijen gaan controleren.


De Wet op de politieke partijen een eerste blik

De Wet op de politieke partijen bundelt de bestaande regels en voegt er nieuwe regels aan toe. Daarnaast regelt de Wet op de politieke partijen ook dat politieke partijen in gemeentes, provincies, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba recht hebben op subsidie en ook moeten voldoen aan (transparantie)regels..


Ledental politieke partijen flink achteruit

Eind december is het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp) in internetconsultatie gegaan. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Staatscommissie parlementair stelsel i (Staatscommissie Remkes), tracht deze wet nadere regels te stellen over de positie van politieke partijen. De wet introduceert onder meer een regeling om politieke partijen te verbieden wanneer deze de.


Nieuwe Wet politieke partijen roept veel vragen op EW

De wet op de politieke partijen (Wpp) combineert nieuwe regels en bestaande wetten voor landelijke en lokale politieke partijen. Tijdens de verkiezingsperiode gelden sommige regels ook voor blanco lijsten en kandidaten. De Kiesraad doet enkele aanbevelingen, omdat de raad waarde hecht aan een goede balans tussen de onafhankelijkheid van politieke partijen en wenselijke regulering.


Wie regelt, beperkt? De ontwerpWet op de politieke partijen en de traditie van het non

De wet volgt op de eindrapporten van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen (commissie-Veling) en de Staatscommissie parlementair stelsel (commissie-Remkes). Mogelijkheid tot partijverbod. Hanke Bruins Slot: "In onze democratie heb je door te stemmen invloed op wat er in jouw gemeente, provincie of land gebeurt.


Advies Kiesraad over de wet op de politieke partijen (Wpp) Nieuwsbericht Kiesraad.nl

De Wet op de politieke partijen is niet controversieel verklaard en is opgenomen in het planningsoverzicht van te behandelen stukken en voorziene wetgeving van de vaste Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De behandeling van de wet in de Tweede Kamer staat ingepland voor het tweede kwartaal van 2024.


5 aanbevelingen voor Wet op de Politieke Partijen Nieuws Transparency International Nederland

Op 25 januari 2019 heeft het kabinet in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen aangekondigd te gaan werken aan een Wet op de politieke partijen (Wpp). Daarin zal ook uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Remkes over politieke partijen.


Nieuwe wet regelt subsidie voor lokale politieke partijen Buitengewoon Leefbaar Steenwijkerland

De Wet op de politieke partijen is veel breder dan het veelbesproken partijverbod. Zo komt er een subsidie van ruim acht miljoen euro per jaar voor (lokale) politieke partijen die meedoen aan lokale verkiezingen, iets waarvoor onder meer de Unie van Waterschappen en de VNG zich hebben ingezet. Hierbij geldt wel het voorbehoud dat de middelen.


Volt dringt aan op snelle invoering Wet politieke partijen

De Wet op de politieke partijen. Donderdag 22 december publiceerde de rijksoverheid het wetsvoorstel en de memorie van toelichting Wet op de politieke partijen. In de wet wordt voorgesteld om in 2024-2027 ÔéČ 25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor subsidie aan decentrale partijen, met als verdeelsleutel ÔéČ 250 per raadslid..


Hoe denken politieke partijen over onderwijs? Ga aan de slag met het OnderwijsKieskompas

Kamerstuk | 11-06-2020. Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de voortgang van devoorbereiding van de Wet op de politieke partijen (Wpp). Kamerbrief over voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen (PDF | 4 pagina's | 248 kB)


Levensgevaarlijk de nieuwe wet op politieke partijen maakt het mogelijk politieke partijen te

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rijksoverheid. Voor Nederland. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.Beslisnota bij planningsbrief over Wet op de politieke partijen.